Se han celebrado los tres primeros juicios contra los detenidos el 29-S en Barcelona

Publicado por valladolor viernes, 14 de enero de 2011

El 12 de enero por la mañana tuvieron lugar en la Ciutat Judicial de
Barcelona los primeros tres juicios rápidos contra personas detenidas
tras la jornada de huelga general del pasado 29 de septiembre. Aquel día
fueron detenidas un total de 43 personas en Barcelona.En estos meses, además del avance en las investigaciones, se ha ido
configurando un grupo de apoyo a las detenidas en la huelga. Éste grupo
ha convocado para el mismo día, junto con la Asamblea de Barcelona, una
concentración en solidaridad con las personas represaliadas a las
puertas de la Ciutat de la Justicia, a la que han acudido unas 50 personas.

Los juicios han comenzado más tarde de lo previsto, debido a que el juez
titular estaba enfermo. Esto ha hecho que la mañana haya sido bien larga
para todo el mundo. En el primero de los juicios, en el que se pedía una
pena de 1 año y 9 meses de prisión para una mujer que fue detenida en la
mañana del día 29. Ha afirmado que fue detenida después de recriminar a
una mossa su conducta totalmente agresiva, en un momento en el que todo
estaba en calma. Los mossos han declarado, de manera contradictoria,
intentado hacer ver que esta persona había agredido previamente a la
mossa. La fiscalía no ha presentado más pruebas que dichas
declaraciones, y la defensa ha pedido la libre absolución por falta de
pruebas.

En el segundo de los juicios, en el que la fiscalía pedía una pena de 3
años de prisión, otros tres mossos han vuelto a intentar hacer creer una
versión totalmente inverosímil para justificar las acusaciones de
desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Han declarado muchos
testigos propuestos por la abogada defensora que han puesto de
manifiesto las carencias de la versión policial. De nuevo se ha pedido
la libre absolución por parte de la defensa por falta de pruebas.

En el tercero de los juicios se ha repetido una historia similar,
poniendo de manifiesto la aleatoriedad de las detenciones que se
produjeron el pasado 29 de septiembre. La defensa también ha pedido la
libre absolución. Los tres juicios están vistos para sentencia.
*Comunicado*

<cat.>

*Absolució detinguts i detingudes de la Vaga General!*

/“I és que les versions oficials amb prou feines han parlat de ‘l’altra
vaga’ viscuda a Barcelona el 29 de setembre, la que aglutinà sectors
socials exclosos del sindicalisme oficial, la que visualitzà la
implicació i protesta de joves, dones o migrants, la que prengué
protagonisme al carrer. Una vaga que es va fer present el 25 de setembre
amb l’espectacular presa de l’antic Banco Español de Crédito en la
cèntrica plaça Catalunya de Barcelona, acció que catalitzà la vaga dels
“altres”: dels precaritzats, dels exclosos, dels comitès de barri… I que
visualitzava un intent compartit per recuperar els vincles socials i
comunitaris deteriorats per la crisi, reforçar la recerca i defensa
d’alternatives socials front el colapse econòmic i financer”./

David Fernàndez, Diagonal 136, 28/10/2010

A la Vaga General del 29 de setembre del 2010, convocada pels sindicats
majoritaris i a Catalunya impulsada també per comitès d’empresa i de
barri, sindicats alternatius i moviments socials de base, s’expressà el
malestar provocat per la crisi econòmica actual.

Si la vaga fou convocada contra la Reforma Laboral aprovada pel Govern,
la població respongué per a frenar totes les retallades socials amb que
les Administracions pretenen resoldre un problema causat, bàsicament,
per la voracitat del sistema financer. Aquell dia, sortiren al carrer
milers de persones, no només sindicalistes, sinó molts altres sectors
afectats per la crisi i per les mesures que pretenen gestionar-la a
favor dels empresaris i la banca.

Treballadores precàries, aturats, pensionistes, becaris, estudiants,
migrants, treballadores domèstiques... sortiren a lluitar i
revitalitzaren una societat que semblava adormida pel discurs narcòtic
del “no hi ha res a fer”. Aquell dia, els carrers tornaren a ser vius
contra la lògica capitalista que mercantilitza les nostres vides.

Aquell dia s’obrí un camí per a les que no van poder fer vaga per la
repressió patronal, per no tenir papers, per no tenir feina, per no
tenir la capacitat d’organitzar-se col•lectivament. La vaga fou social,
i ha de ser valorada positivament: no volem una societat emmordaçada per
la crisi i per la por; volem que la riquesa sigui redistribuida de forma
justa, equitativa, feliç.

Aquella no va ser la lectura de la Conselleria d’Interior ni el Cos de
Mossos d’Esquadra, doncs reprimiren de forma indiscriminada i violenta
les lluites socials d’aquell dia. A Barcelona, la jornada es saldà amb
una cinquantena de detencions, i també se’n practicaren a Girona,
Manresa, Mataró, Cornellà i Sabadell. Detencions de piquets, de
manifestants, de passavolants. Agressions políciaques a centenars de
persones, maltractes físics a les comissaries.

Aquella fou la resposta de l’Estat: no escoltar, no rectificar les
retallades socials, no aturar la reforma laboral, no entendre la causa
del malestar. Sinó activar la repressió: emmanillar, colpejar,
segrestar, encausar, vulnerar. No estigué sol en aquella tasca: la
majoria de mitjans de comunicació crearen la figura de l’antisistema per
a criminalitzar la protesta, silenciar els motius que portaren a la Vaga
i aillar la solidaritat vers els represaliats:

"S’ignora, s’amaga, es desinforma i mai es dialoga amb el ventall de
propostes i alternatives que des d’aquests moviments socials s’estan
fent arreu, per transformar i donar noves opcions de vida en societat.
Focalitzar en certs episodis violents, sense ni tant sols escoltar la
contesta i la veu dels moviments socials a qui s’ataca és directament
criminalitzar-los; construir el cap de turc i desviar l’atenció
ciutadana dels conflictes reals en els què estem immersos més que mai a
la nostra societat: l’atur, la pobresa i l’exclusió social, la
desigualtat creixent entre grups, la retallada constant dels drets
socials, l’afebliment de les reivindicacions del moviment obrer
organitzat, el racisme i la xenofòbia, la corrupció política i la seva
impunitat, la violència contra les dones, la duresa i la severitat del
control penal contra els més vulnerables, l’índex creixent
d’empresonaments, detencions, sancions…"
“Diguem prou a la criminalització dels moviments socials”. Manifest del
professorat universitari.

No hem de deixar soles a les persones detingudes d’aquell dia.
Perquè el 29S, totes prenguerem els carrers per a defensar un futur més
enllà de la crisi.
Solidaritzem-nos amb els encausats de la vaga general!

Concentració 12 gener 2011 a la Ciutat de la “Justícia”: 10.00h. Primer
judici a detinguts del 29-S.
11.30h Acte públic i roda de premsa amb detinguts, membres de l’AdB,
sindicalistes.

Grup de suport a les detingudes del 29S i Assemblea de Barcelona

Recolzament econòmic al nº de compte 3025 0001 19 1433444620 (Caixa
d’Enginyers).------------------------------------------------------------------------<cas.>

El 12 de enero se llevarán a cabo los juicios rápidos a tres de las
personas detenidas el 29s, día de la huelga general. Las horas previstas
serán las 10, 11 y 12 de la mañana. Y las peticiones de la fiscalía de 1
año y 9 meses en dos de los casos y de tres años en el otro, más las
multas e indemnizaciones a los Mossos supuestamente lesionados (tienen
que presentar denuncia para justificar sus brutales agresiones a los
manifestantes detenidos).

*¡Absolución detenidos y detenidas de la Huelga General!*

"Y es que las versiones oficiales apenas han hablado de 'la otra huelga'
vivida en Barcelona el 29 de septiembre, la que aglutinó sectores
sociales excluidos del sindicalismo oficial, la que visualizó la
implicación y protesta de jóvenes, mujeres o migrantes , la que tomó
protagonismo en la calle. Una huelga que se hizo presente el 25 de
septiembre con la espectacular toma del antiguo Banco Español de Crédito
en la céntrica plaza Catalunya de Barcelona, acción que catalizó la
huelga de los "otros": los precarizados, los excluidos, de los comités
de barrio... Y que visualizaba un intento compartido para recuperar los
vínculos sociales y comunitarios deteriorados por la crisis, reforzar la
investigación y defensa de alternativas sociales frente al colapso
económico y financiero".

David Fernàndez, Diagonal 136, 28/10/2010

En la Huelga General del 29 de septiembre de 2010, convocada por los
sindicatos mayoritarios y en Cataluña impulsada también por comités de
empresa y de barrio, sindicatos alternativos y movimientos sociales de
base, se expresó el malestar provocado por la crisis económica actual.

Si la huelga fue convocada contra la Reforma Laboral aprobada por el
Gobierno, la población respondió para frenar los recortes sociales con
que las Administraciones pretenden resolver un problema causado,
básicamente, por la voracidad del sistema financiero. Ese día, salieron
a la calle miles de personas, no sólo sindicalistas, sino muchos otros
sectores afectados por la crisis y por las medidas que pretenden
gestionar a favor de los empresarios y la banca.

Trabajadoras precarias, parados, pensionistas, becarios, estudiantes,
migrantes, trabajadoras domésticas ... salieron a luchar y revitalizar
una sociedad que parecía dormida por el discurso narcótico del "no hay
nada que hacer". Ese día, las calles volvieron a estar vivas contra la
lógica capitalista que mercantiliza nuestras vidas.

Ese día se abrió un camino para las que no pudieron hacer huelga por la
represión patronal, por no tener papeles, por no tener trabajo, por no
tener la capacidad de organizarse colectivamente. La huelga fue social,
y debe ser valorada positivamente: no queremos una sociedad amordazada
por la crisis y por el miedo, queremos que la riqueza sea redistribuida
de forma justa, equitativa, feliz.

Aquella no fue la lectura de la Consejería de Interior ni el Cuerpo de
Mossos d'Esquadra, pues reprimieron de forma indiscriminada y violenta
las luchas sociales de ese día. En Barcelona, la jornada se saldó con
una cincuentena de detenciones, y también se practicaron en Girona,
Manresa, Mataró, Cornellà y Sabadell. Detenciones de piquetes, de
manifestantes, de paseantes. Agresiones policiales a cientos de
personas, maltratos físicos en las comisarías.

Aquella fue la respuesta del Estado: no escuchar, no rectificar los
recortes sociales, no detener la reforma laboral, no entender la causa
del malestar. Sino activar la represión: esposar, golpear, secuestrar,
encausar, vulnerar. No estuvo solo en esa tarea: la mayoría de medios de
comunicación crearon la figura del antisistema para criminalizar la
protesta, silenciar los motivos que llevaron a la Huelga y aislar la
solidaridad hacia los represaliados:

"Se ignora, se esconde, se desinforma y nunca se dialoga con el abanico
de propuestas y alternativas que desde estos movimientos sociales están
haciendo todo, para transformar y dar nuevas opciones de vida en
sociedad. Focalizar en ciertos episodios violentos, sin ni siquiera
escuchar la contestación y la voz de los movimientos sociales a los que
se ataca es directamente criminalizarlos; construir el cabeza de turco y
desviar la atención ciudadana de los conflictos reales en los que
estamos inmersos más que nunca en nuestra sociedad: el paro, la pobreza
y la exclusión social, la desigualdad creciente entre grupos, el recorte
constante de los derechos sociales, el debilitamiento de las
reivindicaciones del movimiento obrero organizado, el racismo y la
xenofobia, la corrupción política y su impunidad, la violencia contra
las mujeres, la dureza y la severidad del control penal contra los más
vulnerables, el índice creciente de encarcelamientos, detenciones,
sanciones ... "
"Digamos basta a la criminalización de los movimientos sociales".
Manifiesto del profesorado universitario.

No debemos dejar solas a las personas detenidas de aquel día.
Porque el 29s, todas tomamos las calles para defender un futuro más allá
de la crisis.
¡Solidaricémonos con los encausados de la huelga general!

Concentración 12 de enero 2011 en la Ciudad de la "Justicia": 10.00h.
Primer juicio a detenidos del 29-S.
11.30h Acto público y rueda de prensa con detenidos, miembros del ADB,
sindicalistas.

Grupo de apoyo a las detenidas del 29s y Asamblea de Barcelona

Apoyo económico al n º de cuenta 3025 0001 19 1433444620 (Caja de
Ingenieros).

Fuente:
Alasbarricadas <http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/16353>

Valladolor no admite comentarios
La apariencia como forma de lucha es un cancer
El debate esta en la calle, la lucha cara a cara
Usandolo mal internet nos mata y encarcela.
Piensa, actua y rebelate
en las aceras esta el campo
de batalla.

si no nos vemos
valladolorenlacalle@gmail.comARCHIVO

Traduce-Translate-Μετάφραση

Contrainformacion internacional

"Las prisiones son una parte más de la esencia represiva de todo Estado, no hay que olvidar la parte que nos toca a lxs que aún seguimos en la calle.

No podemos ver las cárceles como algo ajeno a nuestras vidas, cuando desde temprana edad hemos sido condicionadxs a no romper las normas, a seguir una normalidad impuesta; el castigo siempre está presente para lxs que no quieren pasar por el aro.

En el trabajo, en la escuela... domesticando y creando piezas para la gran máquina, piezas que no se atrevan a cuestionar o que no tengan tiempo para hacerlo.

Hemos sido obligadxs a crecer en un medio hostil donde es dificíl desarrollar nuestros propios deseos.

La rebeldía brota de algunxs, otrxs simplemente se acomodan en la mierda, tapando sus frustraciones con lo que le dan quienes antes les despojaron de todo. O viendo sus problemas como algo aislado, único y personal.

Para lxs que no tragan o no se adaptan al gran engaño ahí tienen sus cárceles, reformatorios, psiquiatrícos ... creados por los que no quieren ver peligrar las bases de su falsa paz.

No podemos ignorar la lucha de lxs compañerxs presxs.

Su lucha es nuestra lucha."